• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

مدیران ستادی

محمد قـربانی

رئیس کمیته داوران کشور
09138304912
referee@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
hwtihk