• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

نمایندگان استان ها

محمد قـربانی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان اصفهان

09138304912
esfahan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان
شاهین سلطانپـور
رئیس کمیته اسپـوکس استان تهـران
09122191971
tehran@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0000000
تهران...
پیمان فـرد کرمانشاهی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان فـارس

09173139390
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09173139390
شیراز...
فـرهاد روستازاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان قـزوین

09192821436
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09192821436
قزوین
حسن برجعلـی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان گلستان

09119703093
golestan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09119703093
گلستان - گرگان
منوچهـر محسنی

رئیس کمیته اسپـوکس استان گیلان


09111314327
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333750305
رشت...
محمد خانتبار

سرپرست کمیته اسپـوکس استان مـازندان

09117130233
mazan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09117130233
مازندران - ساری

سپیده عالمـی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان یـزد

09130730760
yazd@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
9130730760
یــزد