• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

مجمع آسیایی اسپوکس

تاریخ ارسال : 1396/04/11     زمان ارسال: 21:55:39 تعداد بازدید: 216

کارگاه آموزشی بین المللی

مجمع آسیایی اسپوکس