• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • تهـران میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی" اردیبهشت 1397
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

انتخابی تیم ملی

تاریخ ارسال : 1396/12/08     زمان ارسال: 18:06:49 تعداد بازدید: 330

مسابقات اســپوکس قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی

انتخابی تیم ملی