• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

آیین نامه کمیته آموزش

تاریخ ارسال : 1395/09/10     زمان ارسال: 13:32:36 تعداد بازدید: 282

آیین نامه کمیته آموزش

انجمـن اسپـوکس ایـران

آیین نامه کمیته آموزش و آزمون ارتقاء سطح

_____________________________

مقدمه

هدف این آئین نامه انتخاب روش واحدی در برگزاری کلاسهای آموزشی ، آزمونهای ارتقاء سطح فنی به منظور حفظ استاندارد ورزش اسپوکس ایـران برابر با استاندارد بین المللی ، به نحوی که فقط داوطلبین واجد شرایط بتوانند ضمن حضور فعال در فعالیتهای ورزشی اسپوکس در آزمونها شرکت نمایند و ممتحنین با اجرای کامل این آئین نامه موجب ارتقاء سطح کیفی اسپوکس کشور گردند. آموزش تکنیکهای پایه تا پیشرفته ورزش اسپوکس در 5 مرحله (قدم) برنامه ریزی شده است بطوری که یک ورزشکار اسپوکس نیاز مند آن است که برای آشنایی با کلیه ابزارهای ورزش اسپوکس ، تاکتیکها بازی و آمادگی جسمانی مورد نظر 5 مرحله یا قدم را پاس نموده و حداقل به مدت 33 ماه حضور فعال ومستمر در کلاسهای آموزشی اسپوکس تحت نظر مربی رسمی انجمن داشته باشد.

مراحل آموزش" گام 1 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت شمشیر اسفنجی کـوتاه "آکیناکه" مدت آموزش 3 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن  آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها " گارد کوتاه راست - گارد کوتاه چپ - گام به جلو – گام به عقب – گام به چهار جهت

3.    " ضربات " ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به               میان تنه - ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و راست – ضربه به پاها

4.    " دفاع ها " دفاع ضربه سر – دفاع میان تنه – دفاع پایین تنه

5.    " تاکتیک " انواع گاردهای بازی اسپوکس – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

6.    " فرم " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه

مراحل آموزش" گام 2 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت شمشیر اسفنجی بلند "آکیناکه" مدت آموزش 5 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها "  گارد پا و دست  شمشیر بلند – گارد جلو روی و عقب روی – چپ و راست

3.    " ضربات " ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به               میان تنه - ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و راست

4.    " دفاع ها " دفاع های ضربه سر – دفاع های میان تنه – دفاع های دست

5.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک دفاع ، ضربه و کسب امتیاز

6.    " فرم " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند )

مراحل آموزش" گام 3 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت "گون کن" مدت آموزش 6 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها "  انواع گارد گون کن – گارد جلو روی و عقب روی – چپ و راست

3.    " ضربات " پارت 1 الی 4 شامل کلیه ضربات مستقیم ،بالا و پایین،چرخشی و پرشی،عکس العمل ها

4.    " دفاع ها " دفاع ها

5.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

6.    " فرم 1 الی 3 " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( گون کن - آکیناکه کوتاه و بلند )

 مراحل آموزش" گام 4 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت نیزه اسفنجی تک سـر " زوبین یا آرشتایاشا" مدت آموزش 7 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها "  گارد پا و دست  نیزه تک سـر – گارد جلو روی و عقب روی – چپ و راست

3.    " ضربات " ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به               میان تنه - ضربه به دستها ، پاها و سرشانه ها چپ و راست

4.    " دفاع ها " دفاع های ضربه سر – دفاع های میان تنه – دفاع های دست و پا

5.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

6.    " فرم استاندارد - ابداعی " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف  ابتکار ، اعتماد بنفس ، هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم اصلی و ابداعی - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند ، گون کن و زوبین )

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت نیزه اسفنجی دو سـر " زوبین یا آرشتایاشا" مدت آموزش 8 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها "  گارد پا و دست  نیزه دوسـر – گارد جلو روی و عقب روی – چپ و راست

3.    " ضربات " ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به               میان تنه - ضربه به دستها ، پاها و سرشانه ها چپ و راست

4.    " دفاع ها " دفاع های ضربه سر – دفاع های میان تنه – دفاع های دست و پا

5.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

6.    " فرم  استاندارد - ابداعی " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف  ابتکار ، اعتماد بنفس ، هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم اصلی و ابداعی - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند ، گون کن و زوبین تک و دوسـر)

مراحل آموزش" گام 5 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت نیزه اسفنجی دو سـر " زوبین یا آرشتایاشا" مدت آموزش 8 ماه

1.    " تئوری"         آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

2.    " استقرارها "  گارد پا و دست  نیزه دوسـر – گارد جلو روی و عقب روی – چپ و راست

3.    " ضربات " ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به               میان تنه - ضربه به دستها ، پاها و سرشانه ها چپ و راست

4.    " دفاع ها " دفاع های ضربه سر – دفاع های میان تنه – دفاع های دست و پا

5.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

6.    " فرم  استاندارد - ابداعی " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف  ابتکار ، اعتماد بنفس ، هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم اصلی و ابداعی - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند ، گون کن و زوبین تک و دوسـر)